zondag 27 november 2016

Việt Nam : Video Lm. Antôn Đặng Hữu Nam...đến thăm thuỷ điện "Hố Hô" xả lũ gây họa cho 70.000 gia đình ở Hà Tĩnh

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam: "Hãy cùng lên tiếng để bảo vệ dân và tránh nhân họa"-1:56


Xem video xin bấm vào chữ " HD "https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1136379883148101/?hc_ref=NEWSFEED

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen