dinsdag 29 november 2016

Video Ðức cha Micae Hoàng Ðức Oanh (nguyên GM Kontum) nói về các vấn nạn ở Việt NamLòng Chúa Thương Xót HL shared Chau Micae's post.
Xem video xin bấm vào đây -->  Yesterday at 2:06pm
11:25


  HD
Captions
More Settings
Click for more
Posted by Chau Micae
4,072 Views

4,072 Views
Chau MicaeFollow
Phỏng vấn đức cha Micae Hoàng Đức Oanh

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen